Lavendelpraktijk

Privacyverklaring

lavendelpraktijk


De Lavendelpraktijk legt in het kader van haar dienstverlening bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden. Wij bewaren persoonsgegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze diensten en zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd. Het vermelden van persoonsgegevens op de nota is wettelijk verplicht i.v.m. gedeeltelijke vergoeding door de ziektekostenverzekering. De Lavendelpraktijk verwerkt gegevens wanneer iemand gebruikmaakt van onze diensten. Dit betreft een advies handelswijzeplan. Uw persoonsgegevens worden alleen geraadpleegd door uw betreffende therapeut en kan geanonimiseerd

steekproefsgewijs gecontroleerd worden door de kwaliteitsmedewerker van onze beroepsvereniging NWP.
(Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals)

De ICT-leverancier onderhoudt en beheert de informatievoorziening. Maar heeft geen toegang tot de cliënt gegevens. Ook worden beveiligingsmaatregelen getroffen om datalekken te voorkomen.

Wanneer het - ondanks deze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt de Lavendelpraktijk dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de Lavendelpraktijk de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.


De Lavendelpraktijk vraagt ook om uw toestemming, voordat ze uw gegevens geanonimiseerd beschikbaar stelt aan derden t.b.v. intervisie.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt dit bespreken met uw therapeut. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door de Lavendelpraktijk te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Heeft u klachten over de wijze waarop de Lavendelpraktijk uw gegevens behandelt en komt u er niet uit met uw therapeut? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.